Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 1. Edukacja wczesnoszkolna – klasa I
 2. Edukacja wczesnoszkolna – klasa II
 3. Edukacja wczesnoszkolna – klasa III
 4. Język polski
 5. Język angielski
  1. klasa I
  2. klasa II
  3. klasa III
  4. klasa IV
  5. klasa V
 6. Matematyka
 7. Przyroda
 8. Historia
 9. Plastyka
 10. Muzyka
 11. Zajęcia komputerowe
 12. Wychowanie fizyczne